ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของไทยต่อกัมพูชา

ไทยต่อกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งยึดถือนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นกลาง รวมทั้งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ตามที่ได้ประกาศไว้ต่อสภาแห่งชาติ หลังจากที่เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเงียบลง กัมพูชาก็เดินหน้าเริ่มค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทของตัวเองให้ได้รับการยอมรับในระหว่างประเทศ ดังนี้

  1. เพิ่มบทบาทในสหประชาชาติ เช่น สมัครเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรของ UNSC โดยต่อต้านการก่อการร้ายอันเป็นประเด็นสำคัญของประชาคมโลก การแก้ไขปัญหาโรค AIDS รวมทั้งโรคระบาดต่างๆ อีกทั้งกัมพูชายังมองว่า UNSC เป็นองค์กรที่สำคัญ ซึ่งช่วยในการส่งเสริมพัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาภายในประเทศของตนเอง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการของ NSDP ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านและASEAN ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศตนเองในเชิงบวกในสายตาของนานาประเทศ รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ทั่วไปของไทยและกัมพูชา

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชา มีพัฒนาการก้าวหน้า ในทางที่ดีขึ้น และพัฒนาบนพื้นฐานอันมีความเข้าอกเข้าใจกัน ซึ่งมีรูปแบบของความร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ดังนี้

  • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอิรวดี , เจ้าพระยา , แม่โขง
  • กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • กรอบความร่วมมือ 3 เหลี่ยมมรกต ในมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย ณ เมืองเสียมราฐ กับจังหวัดอุบลราชธานี โดยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนความสัมพันธ์ไทย กับกัมพูชาให้หวนคืนกลับสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบสุข ณ กรุงพนมเปญ ใน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546
  • มติประชุมคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย กับกัมพูชา ครั้งที่ 5 ณ กรุงพนมเปญ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความร่วมมืออีกมาก ไม่ว่าจะทั้งในระดับรัฐบาล หรือระดับท้องถิ่น อันมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาอันสำคัญในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง 2 ประเทศ คือ การฉลองครบรอบ 55 ปี ในการสถาปนา ทางการทูตไทย กับกัมพูชา โดยทั้งนี้มีกิจกรรมซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ต่างฉลองร่วมกันถึง 55 โครงการ แน่นอนว่าหลายโครงการได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้ว อีกทั้งยังได้รับประสบความสำเร็จด้วยดี

ส่วนความสัมพันธ์ไทย กับ กัมพูชาในด้านเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างเคียงข้างกัน ปัจจุบันมีคนไทยเข้าไปอาศัยอยู่ในกัมพูชาประมาณ 1,500 คน ส่วนมากคนไทยเหล่านี้ เข้าไปเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงแรม , ร้านอาหาร , ค้าขาย ประเทศไทยจึงเป็นคู่ค้าที่สำคัญรวมทั้งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา