การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับนานาชาติของกัมพูชา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาเติมโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีค่า GDP ที่โตขึ้นอย่างมั่นคงกว่า 8% ตั้งแต่ช่วงปี 2000 ถึง 2010 และรักษาค่าคงที่ลงมาที่ 7% ของในช่วงปี 2011 การท่องเที่ยวในประเทศเติบโตขึ้น มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าประเทศไม่ขาดสาย โดยจัดสายการผลิตของเครื่องสวมใส่ เสื้อผ้า รองเท้า ที่มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกว่า 600,000 คน และลูกจ้างอีก 500,000 ในส่วนของฝ่ายดูแลการท่องเที่ยว 50,000 คนสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้นไม่ขาดสาย จนมากถึง 2 ล้านคน ภายในปี 2007 และตัวเลขกระโดดแตะถึง 4.5 ล้านคนในปี 2014 ในส่วนของการทำเหมืองแร่ต่าง ๆ ก็มีความน่าสนใจ ทางรัฐบาลออกให้การสนับสนุนในการทำเหมืองอย่างเต็มที่ โดยภายในประเทศ มีแร่อะลูมิเนียม ทอง เหล็ก และ    อัญมณี กระจัดกระจายไปตามภูมิประเทศ

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มั่งคั่งน้อยที่สุดในเขตเอเชีย และกำลังค่อย ๆ เติมโตอย่างมั่นคงเรื่อย มา แต่ด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองที่มีการคอรัปชั่น ทำให้ชะลอการเติบโตของประเทศ จนมีการขาดแคลนบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งตามมาด้วยอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ไม่เหมาะสม จนในปี 2012 ประชาชนกว่า 2.66 ล้านคน ต้องใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยกว่า 50 บาทต่อวัน และมีเด็กจำนวน 37% ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคขาดสารอาหาร เหล่าเด็กกว่า 50% ในช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปีได้รับการศึกษาที่ไม่เพียงพอ ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความไม่มั่นคงกับโครงสร้างของประเทศกัมพูชา จนเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาด้านต่าง ๆ

รัฐบาลได้ร่วมกันทำงานกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็นธนาคารที่ให้การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเอเชีย ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) และ กองทุนระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา โดยรัฐบาลใช้เม็ดเงินกว่า 30% จากการบริจาคเพื่อบริหารประเทศ

GDP ของประเทศกัมพูชา

ในปี 2015 ค่า GDP มีมูลค่า 54.21 พันล้านดอร์ล่า
ในปี 2014 ค่า GDP มีมูลค่า 50.7 พันล้านดอร์ล่า
ในปี 2013 ค่า GDP มีมูลค่า 47.35 พันล้านดอร์ล่า

อัตราแรงงานภายในประเทศกัมพูชา

กัมพูชามีแรงงานในประเทศมากกว่า 7.974 ล้านคนในปี 2013 แบ่งเป็น

แรงงานด้านการเกษตร: 48.7%
แรงงานฝ่ายผลิต: 19.9%
แรงงานด้านงานบริการ: 31.5%
อัตราการว่างงาน: 0.2% ในปี 2012 และ 0.3% ในปี 2013

การเงินของประเทศกัมพูชา

มีงบประมาณโดยรวมประมาณ 7,068 ล้านเหรียญ แบ่งเป็น

รายรับ: 3.334 ล้านเหรียญ
รายจ่าย: 3.734 ล้านเหรียญ (ปี 2015)
อัตราค่าเก็บภาษี และกำไรส่วนต่างอื่น ๆ: 18.8% ของค่า GDP

กัมพูชาถือเป็นประเทศที่เล็กในเอเชีย และมีการเติบโตในอัตราที่ช้า เพราะต้องพึ่งพาเงินส่วนหนึ่งจากการระดมทุนของผู้บริจาค และการร่วมงานกับธนาคารโลก ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับในปัจจุบัน แต่ด้วยการเปิดอาเซียนครั้งนี้จะทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเข็มแข็งขึ้นอย่างแน่นอน