กัมพูชาในปัจจุบันไปไกลถึงไหนแล้ว

กัมพูชาในปัจจุบันไปไกลถึงไหนแล้ว

ในปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจของกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นดีแต่ก็พบปัญหาอยู่บ้าง เช่น กรณีอัตราค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้น ทางด้านนโยบายแรงงานของรัฐบาลนั้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องใส่ใจในจุดนี้ด้วย

เศรษฐกิจของกัมพูชา กำลังอยู่ในช่วงพึ่งเริ่มฟื้นตัวจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากสงครามกลางเมืองเพียงไม่นาน ทำให้ขาดเสถียรภาพ ส่วนระบบภายในก็ยังคงขาดแคลน แต่ก็มีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก แต่ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวนมากถึง 45% ของจำนวนประชากรทั้งหมด นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ส่งผลให้เห็นว่าน่าจะมีศักยภาพสูงในอนาคต ทั้งนี้เมื่อคำนึงถึงผลจากการเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปิด AEC ด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่ากัมพูชานั้นกลายมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

และมีการวางแผนว่ากัมพูชาจะพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ.2593 หรือในอีก 32 ปีข้างหน้า โดยจะมีการมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านแรงงาน รวมทั้งความทันสมัยของเทคโนโลยี โดยสมเด็จ Hun Sen นายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชา กล่าวในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในการประชุมวิสัยทัศน์อนาคตกัมพูชาว่า ตอนนี้มีการตั้งเป้าหมายจะทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วใน 32 ปีข้างหน้า โดยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง ภายในปี 2573 และจะต้องกลายเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2593 ให้จงได้ โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , พัฒนาความสามารถของสถาบัน , พัฒนาความทันสมัยของเทคโนโลยี รวมทั้งในเรื่องของสารสนเทศการสื่อสาร ICT ตลอดจนการพัฒนาขยายโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย

ตามรายงานของ World Bank ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศมีรายได้ปานกลางค่อนไปต่ำ และจากข้อมูลเมื่อปี 2558 พบว่ารายได้ของประชาชาติต่อหัว อยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 33,385 บาท

ทั้งนี้การแบ่งประเภทตามหลักของ World Bank ประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวจำนวน 1,006 – 3,955 ดอลลาร์ หรือ 31,000 – 123,400 บาท จัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนต่ำ ส่วนรายได้ประชาชาติต่อหัวระหว่าง 3,956 – 12,235 ดอลลาร์ หรือ 123,401 – 381,747 บาท อยู่ในขั้นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง และสุดท้าย ประเทศมีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 12,236 ดอลลาร์ฯ หรือ 381,778 บาทขึ้นไป จัดเป็นประเทศมีรายได้สูง ขณะเดียวกันสมเด็จ Hun Sen ก็มีการคาดการณ์ว่ากัมพูชาจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7 ในปีนี้ โดยจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้การเจริญเติบโตของกัมพูชาส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับการส่งออกเสื้อผ้า , การท่องเที่ยว , อสังหาริมทรัพย์ และการเกษตร

ข้อมูล