ส่องประวัติของประเทศกัมพูชาในอดีตมีความเป็นมาอย่างไร

ความเป็นมาของประเทศกัมพูชา เริ่มต้นตั้งแต่ยุคอาณาจักรฟูนัน มายังอาณาจักรเจนละ จนกระทั่งพัฒนามาสู่ยุคเมืองพระนคร เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ขนาดสามารถสร้างนครวัด , นครธม , นับเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร จนกระทั่งแพ้พ่ายให้แก่อยุธยาและกลายมาเป็นรัฐบรรณาการ จนฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจในอินโดจีน และกัมพูชาก็กลายกลายเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศส ต่อมาเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามโลกจบลง กัมพูชาก็ได้กลายเป็นเอกราช แต่ทว่าปัญหาก็ยังไม่จบ เพราะเกิดความสับสนวุ่นวายภายในประเทศ จนตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมากองกำลังของเฮงสัมรินซึ่งมีเวียดนามคอยให้การสนับสนุนเข้ามาขับไล่เขมรแดงออกไป รวมทั้งการเข้ามาเจรจาของสหประชาชาติ ทำให้สงครามกลางเมืองยุติลง

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชา

ประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีพบน้อยมาก โดยแหล่งโบราณคดีเก่าแก่ที่สุด คือ ถ้ำ Laang Spean ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าผู้คนเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 7,000 ปีก่อนคริสตกาล รวมทั้งแหล่งโบราณคดี Samrong Sen ซึ่งเชื่อว่ามีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ 230 – 500 ปีก่อนคริสตกาล

ชาวกัมพูชาเริ่มเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวได้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 ก่อนคริสตกาล ทำเครื่องมือจากเหล็กได้ตั้ง 600 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนอิทธิพลจากอินเดียจะเดินทางเข้ามายังดินแดนแถบนี้ ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล

หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าพื้นที่หลายส่วนของกัมพูชาในปัจจุบัน  มีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่สหัสวรรษแรกและสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล นับเป็นวัฒนธรรมยุคหินใหม่ โดยผู้คนกลุ่มนี้อพยพมาจากตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ในช่วงคริสต์ศตวรรษแรก มนุษย์ได้มีวิวัฒนาการโดยมีการจัดโครงสร้างของสังคมอย่างเป็นระบบ ทำให้พัฒนาทักษะต่างๆ ได้อย่างก้าวหน้ากว่ายุคก่อนเป็นอย่างมาก บริเวณปากแม่น้ำโขง ทำการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ได้

จักรวรรดิเขมร

จักรวรรดิเขมร หรือ อาณาจักรเขมร หรือ อาณาจักรขอม เป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณ เริ่มตำนานขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 โดยเริ่มมาจากอาณาจักรฟูนัน อันมีที่ตั้งอยู่บริเวณกัมพูชา มีอาณาเขตครอบคลุมบางส่วนของประเทศไทย ลาว และเวียดนามในปัจจุบัน จัดเป็นอาณาจักรอันทรงอำนาจมากที่สุดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ต่อมาก็อ่อนกำลังลงจนกระทั่งเสียดินแดนบางส่วน ให้แก่อาณาจักรสุโขทัยจนกระทั่งพ่ายในที่สุดเมื่อตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยา

ทั้งนี้อาณาจักรขอมสืบทอดอำนาจมาจากอาณาจักรเจนฬา ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับอาณาจักรข้างเคียง เช่น อาณาจักรล้านช้าง , อาณาจักรอยุธยา , อาณาจักรจามปา มรดกสำคัญที่สุดของอาณาจักรนี้ก็คือ นครวัด – นครธม ซึ่งเคยเป็นนครหลวง นอกจากนี้ยังมีลัทธิหลากหลาย ศาสนาของอาณาจักรนี้ คือ ศาสนาฮินดู , พุทธศาสนามหายาน , พุทธศาสนาเถรวาท อันได้รับมาจากศรีลังกาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13