กัมพูชาวันนี้ มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางใด

ประเทศกัมพูชา เป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นหนึ่งในสมาชิก AEC เช่นเดียวกับประเทศไทยของเรา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในยุคการบริหารของนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบัน โดยกัมพูชานั้นมีแนวทางการบริหารประเทศตามสามยุทธศาสตร์หลัก คือแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติกัมพูชา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกัมพูชา และยุทธศาสตร์ลดความยากจนแห่งชาติ โดยมุ่งให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคงทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านภาคเอกชน ด้านการเกษตร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และที่กัมพูชาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนโยบายเพื่อเป็นการกระตุ้นและระดมเงินทุนจากต่างประเทศเข้าสู่กัมพูชามากขึ้น คือการเปิดการค้าแบบเสรีให้แก่นักธุรกิจต่างประเทศเข้ามาลงทุนในกัมพูชามากขึ้น โดยไม่ขัดกับนโยบายและกฎหมายของประเทศ

ล่าสุดนายฮุน เซน ได้แถลงนโยบายซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาพานิชยกรรมและการค้ากัมพูชา ปี 2557-2561 ฉบับที่ 3 เนื้อใหญ่ใจความเน้นย้ำที่การร่วมมือกันทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงให้มากขึ้น พัฒนาศักยภาพของสินค้าในด้านต่าง ๆ ให้มีมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนั้นกัมพูชายังมีการกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวเพื่อรองรับการเปิดประเทศในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก AEC มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีศักยภาพและตรงกับเป้าหมายความต้องการของตลาด มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในประเทศ ทั้งการลงทุนและการค้าให้มีระบบระเบียบและประสิทธิภาพมากขึ้น มีการส่งเสริมธรรมภิบาลและหลักการต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เทียบเท่านานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

และประเด็นสำคัญที่กัมพูชาได้เน้นย้ำในการปฏิรูปประเทศเพื่อการก้าวสู่เวทีโลกนั้นมี 4 ประเด็น ดังนี้

  1. มีการปรับปรุงพัฒนา เพิ่มโอกาส ตลอดจนให้บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขให้กับประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
  2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง แหล่งพลังงานต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับระบบการพาณิชย์ เป็นต้น
  3. มีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร เช่น การนำมาแปรรูปเพื่อให้ผลผลิตมีความหลากหลายและเก็บไว้ได้นานขึ้น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่เป็นเกษตรกรและเพิ่มเม็ดเงินเข้าประเทศจากการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย
  4. มีการพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสม เช่น การปรับปรุงระบบกฎหมายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีโดยมีการลดหย่อนบางอย่างเพื่อระดมทุนเข้าสู่ประเทศมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาประเทศเหล่านี้ย่อมจะพาให้กัมพูชาก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ